Училищни документи

Програми, правилници, документи и заповеди

Програми

ПЛАН – ПРОГРАМА по Безопасност на движението по пътищата на ОУ „Райна Княгиня“ за 2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Правилници

Настоящият правилник е приет на заседание на ПС с протокол №8/02.09.2020 г.

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 в ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние на ОУ „Райна Княгиня“

Заявления

Вътрешни правила

за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

Длъжностни лица по защита на личните данни в ОУ „Райна Княгиня“ – Светозара Светозарова, Бъчварова-Бодурова

Контакти: Тел: 032/95 71 74

Актуални Новини