Училищни документи

Програми, правилници, документи и заповеди

Програми

ПЛАН – ПРОГРАМА по Безопасност на движението по пътищата на ОУ „Райна Княгиня“ за 2022-2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Целта на настоящият документ е предлагане на мерки за повишаване качеството на образование в ОУ ”Райна Княгиня”, гр. Пловдив. Мерките не бива да се разглеждат едностранно, а да бъдат многоаспектни и да обхващат както учители и ученици, така и средата на обучение.

Правилници

Настоящият правилник е приет на заседание на ПС с протокол №10/07.09.2022г.

Мерки за действия в условията на извънредна епидемична обстановка от COVID-19 в ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние на ОУ „Райна Княгиня“

Условия за преминаване на ученик към обучение в електронна среда от разстояние на ОУ „Райна Княгиня“

Заявления

Вътрешни правила

за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

Длъжностни лица по защита на личните данни в ОУ „Райна Княгиня“ – Светозара Светозарова, Бъчварова-Бодурова

Контакти: Тел: 032/95 71 74

Актуални Новини