Училищни документи

Програми, правилници, документи и заповеди

Програми

ПЛАН – ПРОГРАМА по Безопасност на движението по пътищата на ОУ „Райна Княгиня“ за 2023-2024 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

АЛГОРИТЪМ
за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Правилници

Настоящият правилник е приет на заседание на ПС с протокол № 9/05.09.2023г.

Мерки за действия в условията на извънредна епидемична обстановка от COVID-19 в ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив

Условия за преминаване на ученик към обучение в електронна среда от разстояние на ОУ „Райна Княгиня“

Заявления

Вътрешни правила

за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

Длъжностни лица по защита на личните данни в ОУ „Райна Княгиня“ – Светозара Светозарова, Бъчварова-Бодурова

Контакти: Тел: 032/95 71 74

Актуални Новини