Превенции на наркоманиите

Съвместна работа с Общински център по превенция на наркомании с цел превантивна работа за предотвратяване на рисково и проблемно поведение.