Националната програма “ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” е разработена в съответствие с приоритетните области на
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021 – 2030).
Целта на програмата е Осигуряване на условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и
повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и
уменията на децата и учениците.

По Модул 3 „Културните институции като образователна среда“ предвидените дейности са:
– Провеждане в музеите и галериите на задължителни, избираеми и факултативни
учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка за класовете от
началния и прогимназиалния етап на основното образование и първия гимназиален
етап на средното образование;
– Посещение на театрални постановки (или представянето им в училище), свързани с
конкретно учебно съдържание;
– Посещение на концерти (или представянето им в училище), свързани с конкретно
учебно съдържание;
– Срещи с актьори и музикални дейци по теми, свързани с конкретно учебно
съдържание;
– Провеждане на виртуални турове и видеоуроци;
– Провеждане на конкурс за най-добър урок в културна институция;
– Дейности на „Музейно училище“ към Националния музей на образованието – град
Габрово.