НП е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). 

Целта на програмата е да осигури условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието им в колективни спортове и изкуства, да засили интереса на учениците за участие в колективни спортове и изкуства; да насърчи работата в екип; да подпомогне изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол у учениците; да повиши музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и да насърчи съхраняването и утвърждаването на културните ценности; да развива спортните способности на учениците и да изгражда умения за здравословен начин на живот. 

Програмата е разработена с два модула: Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт.

В ОУ “Райна Княгиня” за учебната 2022/2023 г. по Модул 1. Изкуства са сформирани три групи за занимания в сферата на изкуствата съответно от направленията танцово изкуство от I възрастова група, театрално изкуство от  I възрастова група и музикално изкуство от II възрастова група. А по Модул 2. Спорт са сформирани отбори съответно по футбол от II възрастова група, баскетбол от II възрастова група и футбол за момичета от I възрастова група. За сформираните групи ще има нужда от специалисти/ръководители на танцова трупа I клас, театрална трупа на английски език за I – IV клас, вокална група за V – VII клас,  за отбор по футбол момчета V – VII клас, футбол момичета I – IV клас и отбор по баскетбол за V – VII клас.