Обществената поръчка е с предмет

Доставка на техника за създаване на STEM център в съществуващата училищна инфраструктура на ОУ „Райна Княгиня“ – Пловдив и провеждане на обучение за работа с технологията


Краен срок за подаване на документи: 04 яну 2021 (пон), 23:59 02146-2020-0003

Предметът на настоящата обществена поръчка, е подробно описан в Техническата спецификация на Възложителя.
СPV кодовете по класификатора на обществените поръчки са, както следва:
Основни кодове:
30213100-6 – Преносими компютри (от 3 до 5 кг);
30213200-7 – Таблетен компютър;
0231300-0 – Дисплеи;
30213300-8 – Настолен компютър;
48190000-6 – Образователни софтуерни пакети;
30232100-5 – Принтери и плотери;
72222300-0 – Услуги, свързани с информационни технологии;
72228000-9 – Консултантски услуги, свързани с интегриране на хардуер.
Кодове по Допълнителен речник:
CB21-4 – На основата на компютърни технологии;
FA01-6 – За учебни нужди;
FA03-2 – За училища;
JA01-1 За компютърен хардуер;
JA02-4 – За софтуер;
JA03-7 – За употреба в мрежа; JA15-3 – С лиценз.


Документи

Обяви
Обявление за поръчка
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП
Обявление за възложена поръчка
Изисквания, документи и образци
Указания
Техническа спецификация – Приложение 1
Приложение 2 – Договор проект
Изисквания, документи и образци
Разяснения и съобщения към поръчката
Отваряне на ценови предложения
Протоколи и доклад от работата на оценителната комисия Протокол 1  |   Протокол 2  |   Доклад на комисията
Решение № РД – 10-547/ 01.02.2021 г. за определяне на изпълнител

Изпълнител

ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД  – Договор