Обществената поръчка е с предмет

Доставки на закуски и плод за учениците от ОУ „Райна Княгиня“, град Пловдив.


Краен срок за подаване на документи: 15 дек 2020 (вто), 23:59 02146-2020-0002

Основните параметри на обществената поръчка са съгласно Техническата спецификация.


Документи

Обяви
Обява за събиране на оферти
Обявление за възложена поръчка
Изисквания, документи и образци
Указания
Техническа спецификация – Приложение 1
Приложение 2 – Договор проект
Методика за оценка на офертите
Изисквания, документи и образци

Изпълнител

РОЯЛ ФУУД 65 ЕООД – Оферта Договор