Училищни документи

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 в ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

Заявление с декларация

Образец за заявление за отсъствие за 3 дни

Образец за заявление за отсъствия за 7 дни

Бележка БДЖ

Програма за превенция за ранното напускане на училище

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището за 2020-2021г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 

Стратегия за развитие на ОУ"Райна Княгиня"

Форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образование 2020/2021г.

График за класни и контролни през I срок на учебната 2020/2021г.

Заповед СФО - Антонио Андонов 6 клас

Заповед СФО - Ралица Василева 6 клас

Заповед СФО - Цветелина Василева 3 клас

Учебници за I - VII клас за учебната 2020/2021 г.

Учебни помагала за 7 клас

Учебни помагала за 6 клас

Учебни помагала за 5 клас 

Учебни помагала за 1, 2, 3 и 4 клас 

 
Вътрешни правила

Вътрешни правила

Контакти : Длъжностно лице по защита на личните данни в ОУ „Райна Княгиня“ – Светозара Светозарова Бъчварова-Бодурова

Тел: 032/95 71 74

Протоколи на Обществен съвет

Протокол № ОС-02-2 от 09.11.2020

Протокол № ОС-02-1 от 19.10.2020

Отчет на Обществен съвет за учебната 2019-2020.pdf

Протокол № ОС-02-6 от 01.09.2020.pdf

Протокол ОС-02-5 от 13.07.2020.pdf

Протокол № ОС-02-4 от 27.05.2020.pdf

Протокол № ОС-02-3 от 10.03.2020

Протокол № ОС-02-2 от 28.01.2020

Общо събрание родители 2019г.

Протокол № ОС-02-1/ 22.10.2019г.

Отчет за дейността на ОС от 30.09.2019г.

Протокол 7 от 02.09.2019.pdf

Отчет за дейността на ОС.pdf

Протокол №5 от 15.04.2019г.

Отчет за дейността на Обществения съвет 2017/2018

Отчет за дейността на Обществения съвет 2016/2017

Учредителен протокол

Протокол №1/ 15.12.2016г.

Протокол №2/ 15.03.2017г.

Протокол №3/ 26.04.2017г.

Протокол №4/ 05.07.2017г.

Протокол №5/ 18.08.2017г.

 Протокол №6/ 12.09.2017г.

Протокол №1/ 27.10.2017г.

 Протокол №2/30.01.2018г.

Протокол №3/19.02.2018г.

 Протокол №4/ 22.03.2018г.

 Проткол №5/ 26.04.2018г.

 Протокол №6/ 27.07.2018г.

 Протокол №7/ 04.09.2018г.

Протокол №1/ 23.10.2018г.

Протокол №2/ 07.12.2018г.

 Протокол №4/ 28.02.2019г.

Протокол №3/ 22.01.2019г.

Протокол№ 6 / 03.07.2019г.