Училищни документи

План програма по БДП за 2021г.

Заявление за ОРЕС над 30 дни по здравословни причини

Заявление за ОРЕС по избор на родител

Заявление за ОРЕС до 30 учебни дни

Декларация за ОРЕС

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 в ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

Заявление с декларация

Образец за заявление за отсъствие за 3 дни

Образец за заявление за отсъствия за 7 дни

Бележка БДЖ

Програма за превенция за ранното напускане на училище

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището за 2020-2021г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 

Стратегия за развитие на ОУ"Райна Княгиня"

Форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образование 2020/2021г.

График за класни и контролни през I срок на учебната 2020/2021г.

Заповед СФО - Антонио Андонов 6 клас

Заповед СФО - Ралица Василева 6 клас

Заповед СФО - Цветелина Василева 3 клас

Учебници за I - VII клас за учебната 2020/2021 г.

Учебни помагала за 7 клас

Учебни помагала за 6 клас

Учебни помагала за 5 клас 

Учебни помагала за 1, 2, 3 и 4 клас 

 
Вътрешни правила

Вътрешни правила

Контакти : Длъжностно лице по защита на личните данни в ОУ „Райна Княгиня“ – Светозара Светозарова Бъчварова-Бодурова

Тел: 032/95 71 74

Протоколи на Обществен съвет

Протокол № ОС-02-7 от 20.04.2021

Протокол № ОС-02-6 от 05.03.2021

Протокол № ОС-02-5 от 28.01.2021

Протокол № ОС-02-4 от 25.11.2020

Протокол № ОС-02-3 от 23.11.2020

Протокол № ОС-02-2 от 09.11.2020

Протокол № ОС-02-1 от 19.10.2020

Отчет на Обществен съвет за учебната 2019-2020.pdf

Протокол № ОС-02-6 от 01.09.2020.pdf

Протокол ОС-02-5 от 13.07.2020.pdf

Протокол № ОС-02-4 от 27.05.2020.pdf

Протокол № ОС-02-3 от 10.03.2020

Протокол № ОС-02-2 от 28.01.2020

Общо събрание родители 2019г.

Протокол № ОС-02-1/ 22.10.2019г.

Отчет за дейността на ОС от 30.09.2019г.

Протокол 7 от 02.09.2019.pdf

Отчет за дейността на ОС.pdf

Протокол №5 от 15.04.2019г.

Отчет за дейността на Обществения съвет 2017/2018

Отчет за дейността на Обществения съвет 2016/2017

Учредителен протокол

Протокол №1/ 15.12.2016г.

Протокол №2/ 15.03.2017г.

Протокол №3/ 26.04.2017г.

Протокол №4/ 05.07.2017г.

Протокол №5/ 18.08.2017г.

 Протокол №6/ 12.09.2017г.

Протокол №1/ 27.10.2017г.

 Протокол №2/30.01.2018г.

Протокол №3/19.02.2018г.

 Протокол №4/ 22.03.2018г.

 Проткол №5/ 26.04.2018г.

 Протокол №6/ 27.07.2018г.

 Протокол №7/ 04.09.2018г.

Протокол №1/ 23.10.2018г.

Протокол №2/ 07.12.2018г.

 Протокол №4/ 28.02.2019г.

Протокол №3/ 22.01.2019г.

Протокол№ 6 / 03.07.2019г.

 


ОРЕС