Списъци 1 клас за учебната 2017/2018Подаване на заявление

Уважаеми родители,

След 02.05.2017г. ще можете да подавате своите заявления онлайн на адрес http://priem.plovdiv.bg/. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

Необезпечените с интернет достъп, можете да подадете заявление на хартиен носител в училище ОУ "Райна Княгиня" от 08.00 до 16.30 часа всеки ден. В тези случаи данните Ви се качват в системата от учебното заведение.

Заповед за прием 1 клас

График на дейностите за 2017 съгласно Наредба за приемане на ученици в 1 клас

Отлагане от първи клас

Във връзка с организиране на дейностите по чл. 143 от Наредбата за приобщаващото образование за отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП , които следва да постъпят в първи клас през учебната 2017-2018 г. трябва да подадат заявление и документи, посочени в чл. 143, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование в РЦПППО-Пловдив, преди 10.05.2017 г.


Прием в първи клас за 2017/2018 година

 Електронен прием на учениците в първи клас

Приемът на учениците в първи клас за учебната 2017/2018 година ще е по електронен път, съгласно приетата с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Пловдив, Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. В по-голямата част от училищата на град Пловдив има места за всички желаещи. За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест.

За училищата, за които желаещите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.

Децата, с настоящ адрес извън град Пловдив, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата.

По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.

Очаква се системата да стартира към края на месец април 2017 година, когато родителите ще могат да подават своите заявления онлайн. Тези, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).


Необходими документи:

Приложение 1   -  заявление за участие в класиране

Приложение 2   -  критерии за подбор

Приложение 3   -  заявление за записване

Приложение 4   -  скица на района на ОУ "Райна Княгиня"