Твоят час

По проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) в ОУ „Райна Княгиня“ са създадени 27 групи по извънкласни дейности. 22 от тях са за занимания по интереси, а 5 – за обучителни затруднения от различни направления като наука, техника и технология, изкуства и култура, спорт, гражданско и здравно образование.

Google платформа

По проект „Иновативни училища“ ОУ „Райна Княгиня“ работи с платформата Google apps for Education. Чрез Classroom се предоставя лесен начин за споделяне на информация между учители и ученици, обмяна на файлове, възлагане на задачи по всяко време и от всяко устройство. Родителите могат да получават обратна връзка за своите деца online.

Превенции на наркоманиите

Съвместна работа с Общински център по превенция на наркомании с цел превантивна работа за предотвратяване на рисково и проблемно поведение.

Формиране на социални умения у учениците 1-7 клас

.

Програма за обучение на EVN

EVN България осъществява дългосрочна инициатива "Часът на Иви и Енчо.Занимателни обучения за енергия и екология", която е насочена към ученици от начално образование. Цели на програмата са изграждане на отговорно отношение към ресурсите на Земята и за разумно и безопасно ползване на електроенергията в училище и в дома. В рамките на инициативата, в края на всяка учебна година децата участват в конкурси на теми, свързани с разумното използване на енергията.

Подпомагане на дейностите по ФВС

.