Резултати от НВО област Пловдив - 2017/2018 учебна година

     ОУ"Райна Княгиня" е на III място в класацията на училищата от област Пловдив на Националното външно оценяване VII клас .

                    Учениците от IV клас са на V място по математика в област Пловдив и на VIII място в общата класация.

Наградени учители


               


ОБЯВА

На основание чл. 98, ал.1 и ал. 2 от НРПУРОИ,

ОУ “РАЙНА КНЯГИНЯ”, НАХОДЯЩО СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН “СЕВЕРЕН”, УЛ. “ПОЛК. САВА МУТКУРОВ” № 40

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

 

ОБЕКТ/ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

Площ,

кв.м.

Начална

мес. цена

Депозитна

вноска за участие

1. Стоматологичен кабинет към ОУ “Райна Княгиня”, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40, гр. Пловдив, район „Северен”

21 кв.м.

81,90лв.

8,19 лв.

2. Срок за наемане на обекта –3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора за наем. Внасянето на депозита за участие в конкурса се извършва до 16.00 часа на 25.06.2018 г. вкл. по следната банкова сметка на името на ОУ „Райна Княгиня”:BG 34 IORT 7375 3102 0096 00, BIC:IORTBGSF, Банка: ТБ ИНВЕСТБАНК. Цената на конкурсните книжа е 50 лева с вкл. ДДС /невъзвращаеми/. Таксата на конкурсните книжа се внася по следната банкова сметка на името на ОУ „Райна Княгиня”: BG 34 IORT 7375 3102 0096 00, BIC:IORTBGSF, Банка: ТБ ИНВЕСТБАНК, клон Пловдив.

Получаването на конкурсните книжа и подаването на предложенията/офертите става в касата/канцеларията на ОУ “Райна Княгиня”, гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40 до 16.00 ч. на 25.06.2018 г. срещу документ за платена такса.

Конкурсът ще се проведе на 26.06.2018 г. /двадесет и шести юни две хиляди и осемнадесета година/, от 14,00 часа в учителската стая на ОУ “Райна Княгиня”, гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40.

Оглед на обекта се провежда след предварителна заявка на тел.: 032/957 174; 032/953 055

 

Четенето и ученето - все по-интересно за учениците от ОУ „Райна Княгиня“.

Иновативен начин за привличане на вниманието на децата към книгите са измислили от ръководството на учебното заведение като на мястото на старите шкафчета в коридора на 3-я етаж са направили напълно нови кътове за четене. За удобство има дори възглавници, а на рафтове са сложени различни сборници с разкази, приказки, енциклопедии и т.н.

ОУ „Райна Княгиня" е инициатор и участник в съвместния проект „Иновативни училища" на Община Пловдив и фондация Световен образователен форум България и е официално признато от МОН за иновативно заради успехът му по внедряване на работа в екип във всички часове във всички класове от 1 до 7 клас.

„Надяваме се по тази начин да стимулираме децата да четат повече книги, да провокираме тяхната креативност, да развием техните меки умения към общуване и социализация“, заяви директорът на Мария Гайдарова. „Това е място, където те по-лесно ще могат да се докоснат до ценностите и до мъдростта на книгите“, уточни тя.

„През последните години в училище „Райна Княгиня“ се вижда много голяма промяна и тя се дължи на всички Вас. „Иновативни училища“ са една от първите мащабни програми, която започнахме преди години. Понякога дори реорганизацията на класните стаи и коридорите прави образованието по-интересно и по-достъпно“, сподели заместник-кметът Стефан Стоянов. Той акцентира на факта, че Община Пловдив се стреми непрекъснато да помага на училищата, когато става въпрос за иновации в учебния процес.

На кътовете за четене освен книги има и цитати на известни личности и снимки на места от България, които са част от световното културно-историческо наследство на ЮНЕСКО, а Пловдив е представен с Етнографския музей.

ОУ „Райна Княгиня“ е първото пловдивско училище, което смени средата на класните стаи и ориентира учениците за работа в екип. То разполага с напълно обновена материална база, а средата е реорганизирана, като чиновете са подредени не в редици, а на групи, освен уроците децата учат как да правят презентации и да защитават това, което са направили.

„По този начин учениците работят заедно, равнопоставени са, играят. Мотивацията им е по-голяма, тъй като под формата на игри, успяват да усвоят необходимите знания, а и агресията е намаля“, заключи директорът Мария Гайдарова.