Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти към обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява